مقاومت در برابر لغزش

slip_icon

محصولات کامپوزیت آسیا شامل راه روها و گریتینگ ها مقاومت به لغزش فوق العاده ای را در محیطهای مرطوب و روغنی فراهم می کنند. فولاد زمانی که روغنی یا مرطوب می شود لغزنده تر می گردد اما  سطح گریتینگ های FRP/GRP طبق استاندارد  DIN 51130 و کلاس R13-V10توسط دانه های سیلیکا به صورت دائمی ضد لغزشمی شوند. محصولات مقاوم به لغزش کامپوزیت آسیا برای کارگران امنیت را افزایش داده که منجر به کاهش جراحات کارکنان می گردد.