مقاومت به ضربه

NON-CONDUCTIVE

مقاومت به ضربه محصولات کامپوزیتی میزان کمانش  تکراری را بدون تغییر شکل دائمی امکان پذیر می سازد. مقدار مشخصی از کمانش می تواند طی بارگذاری اتفاق بیفتد. اما ، پس از حذف بارگذاری اولیه ، کامپوزیت FRP/GRP به شکل اولیه اش باز می گردد در حالیکه در محصولات فلزی ، تغییر شکل دائمی بوده و نیازمند تعمیرات و جایگزینی های هزینه بر خواهد بود.

Impact-Spec