غیرمغناطیس

non-magnetic-icon

در کامپوزیتهای زمینه پلیمری هیچ فلزی به کار نمی رود بنابراین غیرمغناطیس هستند و می توانند در اطراف تجهیزات الکتریکی حساس به کار روند.