عدم جرقه زنی

icon_antistatic

ویژگی عدم جرقه زنی محصولات کامپوزیتی FRP/GRP آن ها را برای نصب در مکانهایی که گاز های هیدروژن و  محترق دیگر وجود دارند مناسب ساخته و از آتش سوزی یا انفجار ناشی از تجمع بارهای الکتریکی جلوگیری می کند.