عایق الکتریکی و حرارتی

electric_insultation

کامپوزیت های FRP/GRP عایق الکتریکی و حرارتی هستند که این ویژگی آنهارا برای تجهیزات واقع در مکانهای الکتریکی خطرناک مناسب می سازد. همچنین گرما یا سرما را به راحتی انتقال نمی دهند به همین دلیل آنها برای درها، پنل ها و پنجره هایی که حفاظت زیاد در برابر گرما و سرمای شدید نیاز است استفاده می شوند.

Electrical-Spec