مقاوم در برابر شعله

Fire_Icon

اکثر محصولات مهندسی شده کامپوزیت آسیا انتشار شعله 25 یا کمتر از آنچه که تست شده است را مطابق استاندارد ASTM E84 دارند.آنها همچنین مطابق با استانداردASTM D-635تست شده و دارای ویژگی خودخاموشی هستند.

Thermal-Spec