معادن

محصولات شرکت دانش بنیان کامپوزیت آسیا گزینه های اقتصادی و مطمئنی برای کاربرد در زمینه استخراج معادن می باشند. خواصی همچون مقاومت به خوردگی، مقاومت به لغزش و غیر رسانا بودن محصولات این شرکت را در زمینه عملیات بازیافت، مناطق آبکاری، حامل ها (ناقل) و اسکله های بارگیری پرکاربرد نموده است.

market_02