صنایع چوب و کاغذ

محیط های مرطوب و ترافیک بالا، نیاز به محصولات با دوام و با مقاومت بالای شیمیایی و لغزش را به وجود می آورند. شرکت دانش بنیان کامپوزیت آسیا راه حل های اقتصادی و طولانی مدتی برای صنایع چوب و کاغذ ارائه می دهد. محصولات این شرکت می توانند در امکانات مربوط به قسمت های خمیرکردن، سفید کردن، آماده سازی انبار، ماشین های کاغذ سازی، بازیافت شیمیایی، پرداخت و تبدیل مورد استفاده قرار گیرند.

pulp_ind