صنایع دریایی

محصولات شرکت دانش بنیان کامپوزیت آسیا کامپوزیت آسیا بهترین راه حل برای حل مشکلات موجود در صنایع دریایی می باشند. مقاومت به خوردگی، زیبایی شناسی و مشکلات نگهداری، مهمترین نگرانی ها درمورد محصولات با کاربردهای وابسته به دریا می باشند. محصولات مقاوم به لغزش و خوردگی و بدون نیاز به نگهداری کامپوزیت آسیا می توانند به عنوان پل ها، اسکله ها، عرشه ها، تجهیزات پارک، بالابر قایق و.. مورد استفاده فرار گیدند.

IMG_4279