تولید عنصر مقاوم کامپوزیتی FRP جهت تولید کابل فیبر نوری

شرکت کامپوزیت آسیا (دانش بنیان) با تکیه بر تخصص و دانش فنی تولید کامپوزیت ها، برای اولین بار در کشور اقدام به تولید عنصر مقاوم کامپوزیتی جهت تولید کابل فیبر نوری نمود تا بدین وسیله نیاز تولیدکنندگان کابل فیبر نوری به این محصول کامپوزیتی را در داخل کشور تأمین نماید.